Όροι επισκευής

Εγγύηση επισκευήςΟ πελάτης αποδέχεται ότι η εγγύηση επισκευής της JetService καλύπτει μόνο το ανταλλακτικό ή τα ανταλλακτικά τα οποία επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν στη συσκευή του . Δηλώνει ότι απαλλάσσει την JetService από την ευθύνη οποιασδήποτε τυχόν βλάβης άλλων ανταλλακτικών τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη στο μέλλον. Αναγνωρίζει επίσης ότι η εγγύηση αυτή δεν θα καλύψει νέα βλάβη λόγω νερού ή άλλου υγρού, σπασμένης οθόνης ή πίσω πλευράς της συσκευής του ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβης η οποία προκλήθηκε μετά την αρχική επισκευή. Τέλος, αποδέχεται ότι η JetService  τοποθετεί ένα αυτοκόλλητο εγγύησης  μέσα στην συσκευή του και αν αυτό αλλοιωθεί καθοιονδήποτε τρόπο, τότε η εγγύηση της συσκευής του παύει να ισχύει.

Εγκατάλειψη συσκευήςΟ πελάτης αποδέχεται ότι εάν η συσκευή του παραμείνει στο κατάστημα της JetService για περισσότερο από 60 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης παραλαβής της στο κατάστημα, η συσκευή αυτή θα θεωρείται  ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ως εγκαταλελειμμένη και είτε θα ανακυκλώνεται, είτε θα πωλείται προς κάλυψη του κόστους επισκευής της. Κατά την περίπτωση που δεν αναζητήσει την συσκευή του εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, απαλλάσσει την JetService από κάθε ευθύνη για την απώλεια αυτής ή των δεδομένων της και εγκαταλείπει τη νομή του επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα /αξίωση απόδοσης , αποζημίωσης κλπ.

Απώλεια δεδομένωνΟ πελάτης αναγνωρίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη η προηγούμενη αποθήκευση σε άλλη συσκευή ή υπολογιστή όλων των δεδομένων ή/και πληροφοριών που βρίσκονται στην προς επισκευή συσκευή, πριν την παραδώσει προς επισκευή και δηλώνει ότι απαλλάσσει την JetService από κάθε ευθύνη για την περίπτωση τυχόν απώλειας μέρους ή και του συνόλου αυτών (δεδομένων και πληροφοριών).

Εγγύηση κατασκευαστήO πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του προς επισκευή στο κατάστημα  της  JetService, ενδέχεται να καταπέσει η εγγύηση του κατασκευαστή της και ως εκ τούτου απαλλάσσει την JetService από την κατάπτωση της εγγύησης του κατασκευαστή της, λόγω της επισκευής ή της απόπειρας επισκευής της συσκευής του από αυτήν. (την JetService).

Περιορισμός ευθύνηςO πελάτης αποδέχεται ότι η συσκευή του έχει υποστεί φυσικές βλάβες ή/και δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αναγνωρίζει επίσης, ότι λόγω της φύσεως των ηλεκτρονικών συσκευών και της βλάβης σε αυτές από πτώση, υγρά ή άλλη αιτία, μία νέα και διαφορετική βλάβη μπορεί να εμφανιστεί μετά την επισκευή της συσκευής του . Ως εκ τούτου, δηλώνει ότι δεν καθιστά υπεύθυνη την JetServicde για τις βλάβες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον και μετά την επισκευή αυτής. Αποδέχεται επίσης ότι το ανώτατο όριο αστικής ευθύνης της JetService που σχετίζεται με την επισκευή της συσκευής του από αυτήν περιορίζεται στο συνολικό ποσό το οποίο κατέβαλε για την επισκευή αυτή και ουδεμία ευθύνη φέρει η JetService  για έμμεσες ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Βλάβη από υγρά και άλλες φυσικές ζημίεςO πελάτης αποδέχεται ότι εάν η συσκευή του έχει βλάβη από νερό ή άλλο υγρό ή παρουσιάζει κάποια άλλη φυσική ζημία, θα συνοδεύεται με εγγύηση 90 ημερών από την ημέρα της επισκευής της, η οποία εγγύηση θα αφορά μόνο στο συγκεκριμένο καινούριο ή επισκευασμένο ανταλλακτικό ή την εργασία στην οποία υποβλήθηκε. Επειδή δε, στην περίπτωση των ζημιών από υγρά, υπάρχει πιθανότητα σταδιακής διάβρωσης της συσκευής, απαλλάσσει την JetService από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε περαιτέρω μελλοντικές βλάβες σε άλλα σημεία/μέρη της συσκευής, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μετά την επισκευή. Εάν προκύψουν τέτοιες βλάβες εντός της περιόδου εγγυήσεως των 90 ημερών και αποφασίσει να μην προβεί στην επισκευή τους, η JetService θα του επιστρέψει τα χρήματα που κατέβαλε για την αρχική επισκευή. Στην περίπτωση αυτή, αποδέχεται ότι η JetService  θα αφαιρέσει από την συσκευή του το ανταλλακτικό ή τα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποίησε για την επισκευή και η συσκευή του θα του επιστραφεί στην αρχική κατάσταση, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ή σε κατάσταση μη λειτουργίας, εάν η επαναφορά της δεν είναι δυνατή.

Κατάσταση της συσκευήςΟ πελάτης με την παράδοση της συσκευής του στην JetService αποδέχεται  ότι , εάν η συσκευή του δεν επανέλθει μετά την επισκευή ή παραμείνει κολλημένη σε κατάσταση ανάκτησης δεδομένων ή εάν η συσκευή του δεν ανακτήσει τις λειτουργίες της στο 100%,  να του επιστραφεί στην κατάσταση που θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, λόγω αδυναμίας  επισκευής της.

Παραλαβή  συσκευήςΗ παραλαβή της συσκευής μετά από κανονική εξέταση της από τον πελάτη χρειάζεται ανεπιφύλακτη έγκριση . Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορεί να παραλάβει την συσκευή του από το κατάστημα της JetService μόνο προσκομίζοντας το απόκομμα –αποδεικτικό παραλαβής που του έχει δοθεί κατά την παράδοση της συσκευής του , το οποίο μπορεί να το έχει είτε  ο ίδιος είτε άτομο άλλο απ’ αυτόν . Όμως για λόγους ασφαλείας αν δεν το προσκομίσει αποδέχεται ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση της συσκευής αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ JETSERVICE ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΚΟΜΜΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ.